Rymdprojekt!

Djurcivilisationer i Vintergatan!

Plejaderna!

Plejaderna är ett stort kluster av stjärnor ca 500 ljusår från Jorden! Här finns flera Djurcivilsationer!

Vulperia Systemet!

Vulperia Systemet är ett Vulpint solsytem i Vintergatan som i huvudsak är befolkat av Rävar men även andra Djur förekommer på planeterna.

Vulperia Systemet har en dubbelstjärna av 2 gula solar med lång livslängd. Ca 50 000 000 000 år.

Dubbelstjärnan gör att systemet har en bred och gynnsam bebolig zon.

Inaridena är den inre planetetne som är frodig och befolkas av flera Rävfolk som lever i harmoni och välstånd, den har 5 månar varav 2 månar är frodiga. Andra varelser på planeten och de två frodiga månarna är Tanukis, Vargar och Sergaler samt diverse klaner av Kattdjur.

Gaja är en planet med två månar som är befolkad av Rävar som lever i harmoni med naturen och de är Shinoister och håller Shintoismen högt.

Zervindia är en frodig planet med olika Rävklaner samt ödleklaner av bland annat Velociraptorer. Andra mindre grupper av pälsdjur lever här också samt här finns en större kolonistad av Sergaler.

Vulpaone är en frodig skogplanet mest befolkad av Rävar och grupper av Sergaler. Planeten har två månar där det bedrivs gruvdrift och finns baser.

Runt den stora gasplaneten Jedrexvia kretsar en stor måne vid namn Smedraz med regnskog och subtropiskt klimat, här lever olika Rävklaner i harmoni med naturen. Här finns också Velociraptorer samt olika andra ödlevarelser.

Runt den andra stora gasplaneten Frezdjine kretsar också en stor måne vid namn Hedon, denna är dock inte naturligt levande men så väl Rävar som Sergaler och Vargar samt olika ödlevarelser bedriver gruvverksamhet och militär verksamhet på Hedon.

Längre ut ligger en rätt torr planet men med vatten under marken, den heter Megmarane och har ett ringsystem av olika värdefulla metallasteroider. Bland annat guld, platina och titan. Rävarna bedriver rymdindustri och gruvdrift här. Megmarane har stora fyndigheter av Kerium och Thorium.

Vukina är en torr planet med vattenreserver under marken. Här bedriver Rävarna gruvverksamhet och rymdindustri. Bland annat så finns det stora fyndigheter av Torium, Lidsium och Titan samt på dess båda månar stora mängder Helium 3 och Kobolt.

Ytters ligger isplaneten Iris med ett tjockt istäcke, men heta källor håller flytande hav under dem och ett stort fiskbestånd i djuphaven, där så väl Rävar som Sergaler bedriver djuphavsfiske och dess tre månar har stora fyndigheytr av Titan, Silver och Helium 3.


Andra Rävplaneter som koloniserats av Rävar!

Rävplaneterna som befolkas i huvudsak av koloniserande Rävar utanför Vulperia Systemet!

Vulpa är en planet med en högteknologisk civilisation av Rävar som även koloniserat och byggt på andra planeter runt om i sitt solsystem!

Ghezeme är en mycket tekniskt utvecklad planet av Rävar som även samarbetar med andra Djurcivilisationer!

Himlor är också en högteknologisk planet där Rävarna har byggt upp baser och städer på hela planeten samt baser i dess inre!

Teknokratia är Rävarnas militära planet och är mycket tekniskt avancerad! Hela planeten är en stor rymdmilitärbas med även en ringbas runt om!

Veltor är också en högteknologisk urban Rävplanet med ringbas, men mer civil!


Lylatia!

Lylatiasystemet är ett dubbelstjärnsystem av flera levande planeter som befolkas av olika Djur!

Mestadels Rävvarelser och Kattvarelser men även andra Djurvarelser.

Lylatia har också en stor stjärnflotta för att skydda och försvara Djurcivilisationers intressen!


Rigonsystemet!

Rigonsystemet är ett solsystem med teknologiskt avancerade Djurarter, varav Rävar, Vargar, Kattdjur, Tanukis samt en del ödlevarelser samt Sergaliska kolonier, Djurarterna lever i fred och välstånd med ett bra samarbete vilket utvecklat deras teknologi, bland annat att de har en dysonsfär runt sin stjärna.

De olika Djurarterna lever i högteknologiska samhällen på planeten Dezembia och dess måne. Fiskrika hav, naturtillgångar och olika naturrfeigioner har gynnat samtliga Djurarter till en fredlig värld i välstånd och högteknologi som är i harmoni med naturen.

Fujumie är nästa planet, en stor havsplanet med fiskrika hav. Dock väldigt lite landmassa. dess tre månar är terraformerade och har ett frodigt liv och är rena paradis där de olika djuren lever i välstånd.

Längre ut ligger planeten Marum med sin mindre systerplanet Megum, denna roterar runt Marum vertikalt. Båda planeterna är torra ökenvärldar men finns rikliga mängder vatten under marken i stora grottsystem. Här har Djuren byggt städer och baser för sin rymdfart längre ut i rymden. Här bryts också olika kristaller och metaller för olika tekniska ändamål.

Längre ut ligger Ragum som är en gasplanet men som innehåller en del ädla och användbara gaser, bland annat stora kvantiteter av helium 3. Dess måne har städer, baser och raffinaderier för att förädla Helium 3. 

Nästa planet Rubia är en gasplanet med stora mängder brom och dess ena måne har också en gasatmosfär men under den berg med ädla metaller och olika kristaller som bildats under tryck. Den andra månen som är gul består mestadels av svavel och en hel del kisel. Kisel är användbart inom Djurens teknologi.


Eldersystemet!

Eldersystemet befolkas av olika Pälsdjur och Ödlevarelser, dessa är teknologiskt avancerade civilisationer och har byggt en del rymdinfrastruktur nära sin stjärna.

Gajoma är ursprungsplaneten för så väl Pälsdjurscivilisationerna som Ödlevarelsernas civilisationer, på Gajoma råder fred och harmoni i samklang mellan natur och grön högteknologi.

Längre från stjärnan men ändå i livsuppehållande zonen finns en regnskogsplanet vid namn Memba, Memba befolkas av olika naturfolksstammar av Ödlevarelser. Runt Memba kretsar ett moln av iskristaller som ger bra förutsättningar för regnskogarna på Memba.

Längre ut i Eldersystemet finns 3 planeter som kretsar runt  varandra, dessa planeter har höga halter av olika metaller och halvmetaller, här bedriver så väl Pälsdjuren som Ödlevarelserna gruvdrift, baser och har en stor rymdinfrastrukturanläggning för att rena och raffinera de olika metallerna.  

Hyborn är en terraformerad planet med städer och landsbygd under stora kupoler med klimatsystem. Här bor och arbetar så väl Pälsdjur som Ödlevarelser från Eldersystemet som Pälsdjur och Sergaler med flera från andra Stjärnsystem. Hyborn har också en måne som är delvis omgjord till en rymdbas.

Längre ut finns en blå gasjätte vid namn Aerina med en måne med höga halter av koboltkristaller samt att Pälsdjuren och Ödlevarelserna har byggt en konstgjord planet vid namn Cyborn med diverse avancerad rymdinfrastruktur runt.


Frekesystemet!

Närmast stjärnan ligger 5 planeter i grupp, dessa är ökenplaneter men har koloniserats av Vargar som bedriver dels jordbruk och gruvdrift på de olika planeterna, vilka planeters sant innehåller mycket Helium 3 från stjärnan.

Lupion är Vargfolkens hemplanet, en stor och grönskande skogsplanet där Vargarna levt i fred och harmoni sedan tidernas begynnelse. Även andra Pälsdjur lever på Lupion i olika klaner och naturnräa samhällen.

Wulfen är en havsplanet där Vargarna tillsammans med Sergaler från andra världar bedriver fiskeverksamhet och tilslammans har de byggt städer och baser på pålar över haven där de lever och verkar och försörjer sig på fiske samt rymdfart med fisktransporter till andra Djurplaneter.

Edrenia är en  bergs och ökenplanet med två månar. Den ljusa månen har mycket Helium 3 samt olika kristaller samt kisel och kobolt med mera som Vargarna utvinner. Den andra mindre månen består mestadels av järn. På själva Edrenia har vargarna baser för sin rymdfart och även gruvverksamhet. Några städer har också byggts på Edrenia som har vattentillgångar via vattenfyllda underjordiska grottor.  


Fenrirsystemet!

Stjärnan är en gul stjärna med lång livslängd. Närmast kretsar två stenplaneter som är för heta att bo på, på dem regnar det smällt metall men speciella keramiska robotar och maskiner med AI samlar upp de smälta metallerna och för dem till de olika Vargcivilisationsplaneterna längre ut i Fenrirsystemet. 

Murion är en planet med stora skogar och hav, befolkad mestadels av Vargar men även andra pälsdjur, de lever i fred och i harmoni med naturen men har också teknologi. Murion har två månar där Vargarna bedriver gruvdrift samt utvinning av Helium 3. 

La Loupe är också en Vargcivilisationsplanet och med betydligt mer tekniskt avancerade Vargnationer.

Kondra är också befolkad av flera olika Vargfolk men även andra varelser som Rävar, Kattdjur, Sergaler som byggt kolonier. Kondra har två månar varav den ena är en regnskogs/djungelmåne befolkad av olika Dinosaurievarelser som lever i olika stammar och i harmoni med varandra.

Druiton är en konstgjord planet byggd gemensamt av alla Vargfolk och övriga Djurfolk i Fenrirsystemet. Den är byggd av ett kraftigt men transparent skal av kiselkristallglas som står emot det mesta, Dess inre utgörs av högteknologiska rymdstäder och halos samt rymdhamnar med mera. De flesta invånare i Druiton utgörs av Sergaler som hjälpt de övriga Djurfolken i Fenrirsystemet att skapa denna avancerade hight teck planet och här bor ju också Vargar, Rävar, Kattdjur och andra Pälsdjur samt Dinosaurievarelser. Druiton är också en intergalaxisk station för andra Djurcivilisationer från andra delar av Vintergatan. 

Odrof är en planet som kretsar som en stor måne runt en gasjätte, gasjätten skapar tidvattenkrafter på Odrof men som är gynnsamma för fiskenäringen. Odrof befolkas av Vargar och andra Pälsdjur samt kolonier av Sergaler som lever av fisket.


Sergoniasystemet!

Sergoniasystemet är ett planetsystem runt en dubbelstjärna, en medelstor gul och en orange dvärgstjärna. Solsystemet befolkas i huvudsak av Sergaler och en del andra varelser.

Nr: 1 Runt den stora gula stjärnan har Sergalerna byggt en dysonsfär som tillvaratar energi från stjärnan.

Nr: 2 är en stor rymdkoloni av så väl Sergaler som andra pälsdjur och ödlevarelser med flera, de bor i denna rymdkoloni och bedriver jordbruk och har flera städer samt konstgjord gravitation.

Nr: 3 orange dvärgstjärna.

Nr: 4 stenplaneten Drexta som har flera städer både på marken och under marken samt en halorymdbas runt Drexta.

Nr: 5 Stenplaneten Wudhaneda med mindre hav, har ett eget ekosystem och djurliv som lever i olika klaner, Sergaliska städer och baser på planeten.

Nr: 6 Cybron: konstruerad basplanet som är en stor rymdbas, drivs i huvudsak av Sergaler men även av andra pälsdjur.

Nr: 7 Lepziane är en större stenplanet med baser och städer och omfattande gruvverksamhet för att utvinna olika metaller och kristaller.


Beast Union Systemet!

Beast Union Systemet är ett solsystem som bebos av flera olika Djurgrupper.

Beast Union Systemet har en stark och livslång stjärna som brunnit i miljarder år och kommer fortsätta att brinna i några miljarder år. Stärnan har en del nebulosamaterial runt sig också och brinner stadigt och långsamt, vilket gör den gynnsam för att dess djurcivilisationer kommer att bo kvar länge och utvecklas.

I stärnans nebolosafält finn stenplaneten Katla med stora mängder olika metaller och olika ämnen, dessa utvinner Djurcivilsationerna gemensamt.

Planeten Akeninora är befolkad av mest Vargar, de är en avancerad civilisation med teknologi och de har byggt en Halobas runt sin planet för så väl rymdtransporter som försvar. De olika Vargpopulatioenrna är dels de vita Vargarna som bedriver en del rymdfart samt olika populationer av grå, svarta och gula vargar som lever i klansammhälen och i harmoni med naturen. Det finns också populationer av Rävar och Kattdjur samt mindre Dinosaurievarelser på Akeninora.  

Hedretia och Zegetia är två planeter som kretsar runt varandra och har ringsystem samt flera månar. De är planeter med frodig natur och en olika popluationer av Rävar, Kattdjur, Vargar, Tanukis samt Sergaler och olika Reptilvarelser med flera som lever i välstånd och i harmoni med naturen samt har teknologi och en del rymdfart.

Lupia är en frodig planet med stora naturtillgångar och befolkas av främst Vargar som lever i harmoni med varandra och naturen, en del andra Pälsdjur bor också på Lupia.

Lynxonie är en planet med en avancerad civilsation av Lodjur som utvecklat teknologi och rymdfart. Även en del populationer av Rävar och Tanukis lever på planeten.

Acromeria är en annan planet som bebos av olika Pälsdjur och Dinosaurievarelser, bland annat Velociraptorer. De har utvecklat tknologi och rymdfart samt byggt en en hel del rymdinfastruktur runt planeten.

Fluffmore är en högteknologisk Vargcivilisation men bebos också av Rävar, Lodjur och Sergaler samt Avians. Delever i gemenskap och sammarbete och har byggt en hel del rymdinfrastruktur samt koloniserat sina båda levande månar och byggt en rymdstad.

Jamone är en stor havsplanet med fiskrika bestånd där så väl Sergaler som andra Djurcivislationer bedriver fiskeverksamhet samt undervattensgruvdrift för att hämta upp Kerium, Thorium, Kobolt och Silver från dess undervattensgrottor.

Krakan är en planet med flera olika Djurcivislationer, en del exotiska och band annat Sergaler. Här lever också olika samhällen av Rävar, Tanukis och diverse Kattdjur

Längre ut ligger gasplaneten Medfrom som innehåller olika ädla gaser och andra halvfasta ämnen som de olika Djurcivislationerna använder egemsamt inom sin teknologi och rymdfart.

Längst ut ligger Dida som är en isplanet men som har hav under sitt istäcke och en del fiskbestånd, här bedriver Sergaler och en del andra Djur djuphavsfiske. Dida har också en måne där Djuren har olika rymdförsvarsbaser.


Nidjere Systemet!

Nidjere Systemet har en gul nebulosastjärna och runt den kretsar 4 planeter.

Stjärnan:

Sergalerna som är en avancerad rymdfarande art har med sin teknologi skapat de solenergibaser som svävar runt den gula nebulosastjärnan för att förse andra rymdbaser och rymdskepp med energi från stjärnan. Dessa baser utgär ett dysonsfäriskt nätverk runt den gula nebulosastjärnan.

Ladh:

Är en frodig planet nära stjärnan som mestadels befolkas av olika Kattdjur.

Archipelago:

Befolkas av flera olika Djurvarelser både pälsdjur och Dinosaurevaresler som utvecklat teknologi och även som byggt baser på sina två månar.

The Shell:

Befolkas av flera olika Djurvarelser och en stor population av Rävfolk och Vargfolk. Sergaler som är en multiplanetär rymdfarande art har hjälpt dessa Djurvarelser på The Shell att utveckla avancerad teknologi, som att det finns flera stora rymdstationer runt The Shell och skapandet av ett skyddande högteknolgiskt skal av avancerad högteknologi och rymdstäder med mera runt The Shell men ändå öppningar för länderna på The Shell att att nå ut i rymden. Skalet har på sin insida artificiellt dagsljus för att hålla biologin och livet igång på The Shell samt att skalets militära kapacitet skyddar invånarna och deras städer på The Shell.

AO:

Befolkas mestadels av Velociraptorer och olika klaner av Rävfolk samt diverse andra klaner av olika Pälsdjur. Dessa bedriver i huvudsak jordbruk på AO och Sergalerna har hjälpt dessa med teknologi som en rymdhiss och diverse rymdinfrastruktur. AO delas av ett cireklhav som går runt planeten.

Sek Tan Tet:

Är ingen fast planet utan utgörs av flytande kerium och brom samt andra ämnen som utvinns av gemesamt av de olika Djurgrupperna. "Tets öga" är en liten höggravitationsstjärna som kretsar ovan Sek Tan Tet och gör keriumkristallerna supergravitativa, vilket gör dem effektiva som drivkärnor för större rymdskepp.


Kronossystemet!

Kronossystemet är ett planetsystem befolkat i huvudsak av Sergaler, en hel del Sergalcivilsiationer är teknikst avancerade. De har byggt en dysonsfär runt sin stjärna i Kronossystemet.

Dysonsfären är också rätt avancerad så förutom att ge energi till den ring av rymdstäder och rymdinfrastrukturen som är byggt i en ring runt dysonsfären, så finns två mindre konstgjorda plasmastjärnor som cirkulerar utanför ringen på en speciell konstruktion, dessa stjärnor kan teknologiskt styras så de avger rätt ljus och rätt förutsättningar för livsuppehållande egenskaper. 

Satonpeja är en stor och frodig levande planet befolkad av Sergaler som har avancerad teknologi men i harmoni med naturen, Satonpreja befolkas även av andra Pälsdjur och Dinosaurevarelser, men majoriteten utgörs av Sergaler.

Adropa är den andra levande planeten, också den befolkad med mestadels Sergaler. Adropa har 3 månar och en större röd stenplanet där Sergalerna har kolonier och gruvdrift. Den röda stenplaneten heter Nembez och har höga halter av Thorium, Magnesiom, Järn, Titan och Silver. Samt fyndigheter av Guld, Platina och Kobolt. Månarna är rika på Magnesium, Strontium och Helium 3 som också används inom rymdfart och teknologi.

Tredje levande planeten är Digeme som har tre månar. Digeme befolkas av Sergaler, Nevrians, Rävar, Vargar, Kattdjur och Velociraptorer. De lever i olika klaner och har ett samarbete och federation för utveckling och teknologi i harmoni med naturen. Digeme har tre månar varav två är vattenmånar med fiskrika hav och haven på Digeme är också fiskrika. Den tredje månen är mindre och torr, den har dock en del metaller som Djuren utvinner till sin teknik.

Längre ut ligger en stor gasjätte som skyddar de inre planeterna mot asteroider och kometer, gasjätten heter Albex och har en levande måne med frodig regnskog som mest befolkas av Dinosaurevarelser men även Sergalerna har kolonier här och hjälper de olika naturklanerna av Dinosaurevarelser. Regnskogsmånen heter Abrekteme och påminner mycket av sin natur till Pandora i Avatarfilmerna. 


Gogolsystemet!

Gogolsystemet är ett planetsystem runt en mer ultraviloett stjärna vilket gör dess levande planeter har genom sin evolution utvecklat många specifika växter och de levande planeterna har täta regnskogar med en fantastisk artrikedom samt att Djuren på planeterna är motståndskraftiga mot ultraviloett ljus.

Närmast ligger planeten Ghifdrim som befolkas av olika klaner av reptilvarelser som olika ödlevarelser och Velociraptorer som lever i regnskogar med blå vegetation och självlysande växter, inte olik den miljö som är på Pandora i filmen Avatar. Även Sergaler och Rävar har koloniserat Ghifdrim som lever i mindre städer och i harmoni med Reptilvarelserna, Velociraptorerna och med naturen.

Adortina är nästa planet, den befolkas av flera olika Djurfolk som bland annat Vargar, Rävar, Tanukis, Sergaler, Neverians, och även olika Dinosauriefolk. Adortina har omfattande rymndinfrastruktur runt sig men teknologin som de olika Djurfolken skapat tillsammans är i harmoni med naturen. Runt Adortina finns 4 större månar som är beboliga och som har egna mindre månar.  

Urpum och Vektum är två planeter som kretsar runt varandra, Urpum är livsuppehållande med hav och skogar och befolkas i huvudsak av olika Pälsdjursfolk samt även av Reptildjursfolk samt har en fauna av bland annat Drakar och andra speciella livsformer som är sällsynta. Vektum är torrare med har vissa hav och sjöar med vattenliv och den är koloniserad av olika Djurfolk för framtida terraformering att ambitionen är att Urpum och Vektum ska bli en tvåplanets multiartcivilisation.

Raliumsystemet!

Ralumsystemet är ett planetsystem med en gul stjärna som ger bra livsuppehållande egenskaper.

DojDoj är en levande planet som kretsar runt en stor gasjätte. Dojdoj är i huvudsak befolkat av olika Pälsdjursvarelser och har stora hav med stor tillgång på fisk samt att Djurcivilisationerna på DojDoj bedriver vattenjordbruk.

Kulminarden är nästa planet, befolkad i huvudsak av pälsdjursfolk och av olika klaner av andra Djurfolk. Kulminarden har teknologi och avancerade civilisationer samt även har koloniserat och terraformerat sin måne. Kulminarden har bergiga landskap och floder samt underjordiska hav och sjöar.

Delmonia är en levande planet med olika Djurcivislationer, mest olika pälsdjur samt Dinosaurevarelser och även exotiska varelser som Sergaler och Drakar med flera. Djurcivilisationerna lever i fred och harmoni och har avancerad teknologi som är i harmoni med naturen. De har koloniserat och terraformeat sina 6 stycken månar.

Längst ut ligger en gasjätte vid namn Edrome som innehåller olika metalliska partiklar i sin gasiga atmosfär samt under gastäckena finns stora mängder Helium 3 och metalliskt väte som Djurcivilisatioenrna urtvinner samt de har baser på de 17 olika små månarna som finns runt om som är rika på olika metaller och även har stora fyndigheter av Helium 3 och Kobolt framför allt samt supraledande kobolt som är viktigt inom så väl elektronik och maskhålsrymdfart som antigravitationsteknik.

Graidersystemet!

Graidersystemet har flera olika planeter med Djurcivilsationer och ligger i närheten av Lylatia.

Graidesystemet har en gul medeltung stjärna. De levande planeterna är Castrovel, Triaxus och två regnskogsmånar runt Bretheda.

Castrovel och Triaxus har moderna civilisationer av Pälsdjur som Rävar, Vargar, Tvättbjörnar och olika Kattdjur. De båda regnskogsmånarna runt Breteda är befolkade med olika ödlevarelser och reptilvarelser som lever i harmoni med naturen samt en del andra unika livsformer för dessa månarna.

Absalon Station är en konstgjord livsuppehållande sfär som bebos av Rävar och Sergaler som arbetar i rymden.

Aballon är en gruvplanet där Djuren utvinner olika mineraler och metaller till olika rymdsprojekt.

Akiton är en torr planet med vissa naturområden och en befolkning av olika sorters livsformer som försörjer sig på vad naturen ger. På Akiton har Rävar, Vargar och Sergaler byggt olika högteknologiska kolonibaser och kolonistäder.

Idari är en stor militär rymdbas och rymdindustri som ägs gemensamt av alla Djurarter i Graidersystemet.

Eox är en gruvplanet med bland annat stor tillgång på Kobolt och Platina samt andra metaller som är viktiga inom elektronik och teknologi.

Bretheda är en stor gasplanet med stora tillgångar på Helium 3 och Helium 4. De andra tre månarna är gruvmånar där Djuren utvinner olika metaller och andra ämnen.

Livara är också en gasplanet med ringsystem och 5 månar, månarna är gruvmånar med olika unika ämnen som används inom kvantteknologi och nanoteknologi.

Aucturn är en stenplanet med stora mängder högkvalitativt stål som utvinns gemensamt av alla Djurarterna i Graidersystemet och även av Djurarterna från Lylatia.

Apostae är en is och vattenplanet där det finns djuphavsfisk som lever och frodas från varma källor från planetens inre. Sergaler och andra Djurarter bedriver djuphavsfiske här.

The Diaspora är ett asteroidbälte med många asteorider där olika Djurarter bedriver gruvdrift, bland annat så innehåller många av asteroiderna högkvalitativa diamanter och stora mängder Kobolt och Lantanider samt platina, koppar, zink, magnesium och bundet hydroprefium och även fyndigheter av thorium, uran och krypton.  


Inom Plejaderna finns fler system och Djurcivilisationer!

Chimasystemet!

Vid den stora nebolosastjärnan finns planeten Xepiotula som är befolkad av olika sorters Fågelvarelser!

Och planeten Hedrem som är befolkad av en teknologisk civilisation av Dinosaurer!

Tvillingstjärnan i Chimasystemet Anocria har tre stycken gasplaneter med ädla gaser och ämnen som utvinns till rymdfart och teknologi av flera av Plejadernas Djurcivilsationer!

Den tredje stjärnan i Chimasystemet har två planeter. Den ena planeten som heter Subric är en djungelplanet befolkad av olika sorters Kattdjur!

Och den andra planeten heter Anderia och är en torr planet med röd sand liknande Mars men här har kattdjuren koloniserat och bedriver gruvverksamhet och mineralverksamhet på Anderia!


Valous Systemet!

Valous systemet är ett lite mindre solsystem med en stor gasjätte nära stjärnan. Systemet befolkas av olika Dinosaurevarelser samt av Sergaler och andra Pälsdjur.

Nära stjärnan ligger en stor gul gasplanet vid namn Vendoria, i dess gasiga atmosfär finns en del ädla gaser och andra halvmetalliska partiklar som används inom Djurens teknologi.

Nära Vendoria kretsar två stenplaneter som koloniserats av främst Sergaler och Rävar.

Vendoria - 1 är en stenplanet där Rävar och Sergaler samt andra djur byggt kolonier och bedriver gruvvekrsamhet samt nanoteknsika fabriker för att tillverka olika nano-uppbyggda metallkeramiska legreringar som används både i rymdskepp och i Serglernas rustningar och vapen.

Vendoria - 2 är en vulkanisk stenplanet med olika flytande metaller som kommer upp ur dess inre, bland annat titan, kobolt, mangan, plutonium, thorium, koppar, guld, platina, ametrium, knegium med flera, Rävarna och Sergalerna har byggt en militär halo försvarsbas runt planeten för att skydda och försvara sin gruvdrift. 

Pantenia är en planet mest befolkad av olika Dinosaurievarelser men även Rävar, Vargar, Sergaler, Neverans, Tanukis och Na´Vi samt Alver och andra oidentifierade varelser bor i olika städer på Pantenia och lever i fred och välstånd med varandra. På Pantenias måne finns baser och utvinning av Helium 3 och Torium för energiförsörjning och de olika folken på  Pantenia har ett gemensamt försvar mot mänskliga hot.

Uduria är en planet mest befolkad av Sergaler och Neverians, med stora fiskrika hav, på dess båda månar bedrivs utvinning av Helium 3, Torium, Titan, Kisel och Silver. Uduira är en planet i välstånd och fred men med ett starkt försvar mot mänskliga hot.

I Valous yttre delar kretsar de två planeterna Sadronia nummer 1 och Sedronia nummer 2. Dessa planeter är kalla och har inget liv mer än mikrobilogikst liv i dess djurpa hav under isen. Det är väldigt stormiga planeter vilka inte lämpar sig för byggnation.


Zoo-Tron Systemet!

Zoo-Tron Systemet befolkas av flera olika Djurgrupper.

Zoo-Tron systemet har en dubbelstjärna i mitten, en ljusstark blåvit stjärna och en mindre röd dvärg som kretsar runt den. I dess inre del kretsar det två planeterna Ghumier och Lozedia, Ghumer är en het stenplanet med en tung järnkärna och det flyter strömmar av smält järn och andra smälta metaller i floder på dess yta. Lozedia är en gasplanet med halvfast kärna av metalliskt väte och andra metaller.

Djuren utvinner en del olika metaller och ämnen från dessa planeter.

I Guldlockzonen finns flera livsuppehållande planeter!

Andrikia är en levande planet befolkad av civilsationer av Rävar, Vargar, Skunkar och diverse kattdjur samt populationer av ödlevarelser och även Sergaler.

Trumbzene är en levande planet rätt snarlik Jorden, befolkad i huvudsak av ödlevarelser men även olika grupper av pälsdjur som Rävar, Vargar och Sergaler med flera. Planeten har fiskrika hav.

Agriano är en konstiggjord planet befolkad i huvudsak av Rävar men även av andra pälsdjur. Planetens huvudsakliga verksamhet är jordbruk och planeten är uppbyggd i olika sektioner och ihålig för rymdtrafik, vissa sektrioner är stadsmiljö och andra är jordbrukssektioner samt försvarssektioner.

Zibricica är en planet med mycket hav och som befolkas i huvudsak av Sergaler som lever av fiske från haven, samt planeten har också populationer av olika pälsdjur, ödlevarelser samt populationer av exotiska varelser som drakar och andra grupper av mer exotiska varelser.

Krydion är en levande planet men betydligt kallare då den ligger i utkanten av Guldlockzonen. Den befolkas i huvudsak av Vargar men även andra pälsdjur. Planeten har två månar, en större röd och en mindre ismåne. Samt ett ringsystem av små asteroider där Vargarna bedriver gruvdrift samt att de även gör det på månarna.

Lupus City är en mycket stor stad som syns från rymden, befolkad med ca 3 000 000 000 Vargar.

Zekreisia är en röd stenplanet som koloniserats av Vargarna från Krydion som bedriver gruvdrift och teknikutveckling på Zekresia.

4 Planets Civilisation!

I samma område har det tekniskt avancerade Sergalerna med traktorstrålar dragit 4 planeter i en egen omloppsbana tillsammans och länkat ihop dem med rymdinfrastruktur och skapat en konstgjord stjärna i dess mitt som gjorde planeterna teraformerade. De befolkas i huvudsak av Sergaler, Rävar och andra pälsdjur men även populationer av Neverans och ödlevarelser samt andra exotiska varelser.  Planeterna är bördiga och har fiskrika hav och civilisatioenrna är högteknologiska och har hög kultur. 

En bit där ifrån kretsar planeterna Spridz och Sprudz. Spridz är en gasplanet med stora mängder metaliskt väte och andra användbara gaser och Sprudz är en stenplanet med stora mängder högkvalitativt och supraledande kobolt. Djurcivilisationerna utvinner en del av detta. Sprudz har också stora mängder titan, natrium och zink.

I Zootronsystemets utkant kretsar gasplaneten Zigron med diverse ädla gaser och halvmetalliska ämnen, den kretsar i närheten av en intensiv pulsar och därför är det högt strålning här. Djuren som vill utvinna halvmetatlsika ämnen och ädla gaser samt stora mängder Helium 3 måste ha starka kraftfält runt sina rymdskepp för att skydda sig mot den intensiva strålningen från pulsaren.


Murrinica Systemet!

Murrinica Sytemet har en gul stjärna som är bra för livsuppehållande planeter.

Närmast ligger en torra ökenplaneten "Skimbine" och olika Djurgrupper i värmeskyddade fordon bryter ämnen och metaller på Skimbine.

Nästa planet är "Vuldrazione" som är en grönskande och levande planet med frodiga skogar och fiskrika hav. Planeten befolkas av olika Dinosaurevarelser som Veliciraptorer och andra midnre Dinosaurier som lever i naturnära klaner och har en shamansitisk tro. Vuldazione har även teknologiska civilisationer av Rävar, Kattdjur, Vargar och Sergaler som även har kolonier på de tre månarna för att bland annat utvinna Helium 3 som energikälla och olika metaller. 

"Thipioze" är en annan grönskande planet befolkad av olika Pälsdjur där Vargar är den dominerande arten. Dessa har utvecklat teknologiska civilisationer och bedriver viss rymdfart samt gruvdrift på de båda månarna.

"Treetonia" är en planet befolkad med olika reptilvarelser som lever i klaner, planeten har en torr och karg miljö, men de stora haven och fiskemöjligheetrna har gjort att Sergaler från Tal och Vilious har befolkat Treetonia och byggt flera städer och baser längst kusterna.

"Albertia" är en annan planet där ena halvan är landmassor och andra halvan är hav, Albertia har en väldigt stor måne med många metaller och andra ämnen som olika Djurgrupper utvinner. Albertia befolkas av mindre pälsdjur och reptilvarelser som ännu inte utvecklat egen rymdfart och lever i olika klansamhällen. För länge sedan fanns en stam av människor på Albertia, stridande grupper av pälsdjur och reptiler gjorde slut på den mänskliga populationen.  

I samma bana fast på motsatt sida om dess gula sol kretsar en blå  gasjätte vid namn "Xerxesia" med ringar och som har 13 månar. En av dessa månar är livsuppehållande med fisk i haven och olika Dinosaurievarelser som Velocirptorer samt dit flyttade Sergaler som befolkar landområdena. Dessa har också utvecklat rymdfart och har gruvdrift på alla de andra 12 månarna och ett starkt rymdförsvar av sitt territorium men också samarbete med andra Djurgrupper.  

"Kriemier" är en planet med få landlevande varelser men har en hel del fisk i haven, planetens landmassor har stora fyndigheter av Kerium och andra energikristallida ämnen som utvinns av olika Djurgrupper som besitter rymdfart och högteknologi.

"Tuhubaze" är en stenplanet utan liv men med en gasrik atmosfär av olika ädelgaser. Här utvinner olika Djurcivilisationer så väl de ädla gaserna samt Titan och Helium 3 från dess måne.

Längre ut kretsar gasjätten "Drumzinia" med sitt stora ringsystem som innehåller stora mängder kobolt, torium och titan. Den har en stor ismåne och 3 andra mindre stenmånar som innehåller titan och andra fyndigheter.

Olika Djurgrupper bedriver utvinning av metaller och andra ämnen här.

"Ruderia" är en kall och isig gasjätte med ett ringsystem som innehåller en del titan och kobolt. Viss utvinning sker här av olika Djurgrupper.

Längre ut ligger en planethop under namnet "Spektria" som består av två stora planeter, den ena av gas och is medans den andra är fastare av sten och berg. På den utvinns Kobolt, Titan, Torium, Silver, Koppar, Cesium, Uran, Järn, Magnezium och flera andra metaller och halvmetaller. Dess månar har höga halter av Titan och Helium 3 samt Strontium som också utvinns av olika Djurgrupper.

Längst ut ligger planeten "Opedia" som är en stor havsplanet med innre värma källor som skapar förutsättningar för ett stort fiskbestånd och djurphavsfiske som bedrivs av olika Sergalgrupper. Planeten har ett flera kilometertjockt istäcke för den ligegr så långt ifrån sin stjärna men de inre hela källorna skapar ett bra ekosystem i dess djuphav och på sina ställen spricker isskorpan upp så det varma vattnet kommer upp på ytan.


Krezma systemet!

Krezmasystemet har en stor gasplanet med flera månar, varav två månar är levande och befolkade av olika sorters pälsdjur! Rävar, Vargar, Ekorrar, Harar och Tvättbjörnar mest!

Dessa är dock inte så tekniskt avancerade utan dessa Djuren lever mer som naturfolk men hjälp från andra Djurcivilisationer har get dem rymdfart så att de kan besöka varandras världar!

I Krexnasystemet finns också de 4 planeterna Kizta, Klirro, Baldema och Finexia som befolkade av bland annat Sergaler och den stora havsplaneten Trimpon där Sergalerna bedriver fiskeverksamhet!


STJÄRNSYSTEM UTANFÖR PLEJADERNA!

Jinxia-systermet!

Jinxia-systemet är ett planetsystem med flera avancerade Djurcivilsationer. Bland annat Rävar, Kattdjur, Vargar, Sergaler, Reptilvarelser samt mindre olika grupper av olika Pälsdjur som Ekorrar, Harar, Grävlingar och andra ospecificerade pälsiga varelser.

Planeterna nära stjärnan är:

1: Zchredikubla som befolkas av olika pälsdjur.

2: En obebodd stenplanet som är porös och cirkulerar nära stjärnan och sakta faller sönder, vilket gör att Djuren från planeterna 1, 3 och 4 utvinenr metaller om ämnen från den planeten som flyter fritt i rymden.

3: Kriftom är en sten och klipp planet befolkad av mestadels Vargar men även andra Pälsdjur.

4: Shombinia är en vatten och is planet med diverse landområden, befolkad i huvudsak av Reptilvarelser.

Kalmeniara är en större levande planet befolkad främst av Rävar och Sergaler. Den har en måne och stora stadsområden samt också stora naturområden. På dess måne och i dess närområde är en del rymdinfrastruktur.

Shaiva, är en större stenplanet med ringsystem som har två större månar med hav och regnskog för diverse olika exotiska livsformer. På Shavia har så väl Pälsdjur som Reptilvarelser upprättat baser och gruvdrift, då Shavias berggrund är rik på många viktiga metaller som bland annat Torium och Kobolt samt olika metaller med supraledande egenskaper.

Adigian är en levande planet befolkad mest av reptilvarelser men också av populationer av pälsdjur, planeten kretsar runt en större gasplanet och har två månar. Vilket skapar en del tidvattenkrafter på planeten. Reptilvarelserna förebrar att bo nära kusten medans pälsdjuren bor i mer höglänta områden. Både reptildjuren och pälsdjuren är rymdfarande civilisationer och har baser på sina båda månar.

Längre ut ligger gasplaneten Hoddon som har ett antal mindre månar, runt den stora gasplaneten har Djurgrupperna byggt omfattande rymdinfrastruktur.

Ytterligare längre ut ligger 2 planeter Addos (Röd)  och Keddos (Grå/brun) som kretsar runt varandra och har en gemensam ring av asteroider. Den röda planeten är rik på järn, kerium och kisel och den mindre stenplaneten är rik på titan och helium 3. Den har även ett eget litet ringsystem med höga halter av zink och koppar. Asterioderna i den stora gemensamma ringen är rika på titan, magnesium och silver.

Längst ut ligger Icelikiea som mest består av sten och is. Här har de olika Djurgrupperna byggt ut militära anläggningar både över marken och under jord samt byggt en stor Halobas runt planeten som innehåller många rymdskepp och försvarsplattformar.  Detta är det yttre försvaret av Jinxia-systemet.


Regulasystemet!

Närmast stjärnan ligger planeterna Venom och Ghede som är aldles för heta för liv.

Samt den heta gasjätten Zprederzia som delvis glöder som en substjärna!

I Regulasystemet ligger flera levande planeter i beboliga zonen.

Shimona är en frodig och grönskande planet i Regulasystemet befolkat av olika Dinosurievarelser, vi Rävar har ett nära sammarbete med dem och hjälper dem i mycket inom teknik och utveckling. På deras måne har vi upprättat baser där vi Rävar sammarbetar med så väl Dinosaurievarelserna samt med andra arter som Sergaler och många fler.

Woodentopia är en grönskande djungelplanet mest befolkad av olika Kattdjur samt en del andra varelser, vi Rävar hjälper även dessa med teknik och forskning samt har ett nära samarbete med dem.

Tradon är en levande men rätt torr planet, befolkad av Vargar och Sergaler mestadels.

Och planeten Furplaza med mycket skog och regnskog som befolkas av flera olika pälsdjur och är en modern civilisation som lever i fred och med högteknologi men i harmoni med naturen. Pälsdjuren på denna planet är fredliga men de även ingår i rymdförsvaret för att försvara Regulasystemet mot mänskliga hot.

Furplaza har även två månar med frodig regnskog och en stor artrikedom på så väl Furplaza samt på dess månar.

Agria är en högteknologisk jordbruksplanet som förser Regulasystemet med mat och andra varor. Den drivs ansvarsfullt och gemensamt av alla Djurcivilisationer i Regulasystemet.

Bazeria är en planet med hav och rikt på fisk, dock mycket öken men vattentillgångar finns under sanden. Planeten befolkas i huvudsak av Sergaler och Rävar men andra varelser finns här också.

Ociania är en vattenplanet med flytande globalt hav med mycket bra förutsättningar för fiskeverksamhet och ägs gemensamt av alla Djurcivilsationer i Regulasystemet och det fiskas ansvarsfullt.

Utanför beboliga zonen ligger en stor gasjätte med många ädelgaser i sin tjocka atmosfär samt hav av olika vätskemetaller och andra ämnen som är mycket användbara. Bland annat Sodiumkristaller, keriumkristaler, supraledande kvartskristaller, trippelstrukturerade diamanter, metalliskt argon, metalliskt krypton och metalliskt helium.

Khimplexia är en kall och torr planet utan liv, men här bedrivs omfattande gruvdrift för dess berg innehåller stora mängder högkvalitativt stål och även andra metaller som Thorium, Platina och Titan.

Fazer är också för kall för att upprätthålla eget liv men här finns många olika grundämnen som kan användas inom elektronik, kvantelektronik och nanoteknologi.

Längre ut ligger en stor havsplanet som heter Melbizia som dock täcks av tjock is, den får värme från sitt inre då den har en het kärna så under det tjocka istäcket finns stora hav med stora fiskbestånd. I dess djupa hav bedriver både Sergaler och andra Djurgrupper avancerat djuphavsfiske.

På dess måne finns helium 3 och Thorium som flera Djurfolk gemensamt utvinner till rymdfarten.


Sergaliska rymdskepp som försvarar Regulasystemet!


Alpha Lupi! - Vargcivilisationerna!

I stjärnbilden "Vargen" finns flera stjärnor men vi ska först titta närmare på den starka stjärnan Alpha Lupi!

Alpha Lupi är en blå dubbelstjärna!

Som ni ser är här också rymdskepp. Solsystemet runt Alpha Lupi är en teknologisk och avancerad civilisation av Vargar som bor på flera planeter.

Planeten Akela är den planet där Vargarna bodde först och utvecklades till en rymdfarande civilisation.

Akela är en frodig planet med stora skogar och fiskrika hav. Den är något större än jorden och har en måne precis som jorden!

Cyrlupia var från början en stenplanet utan liv men när Vargarna utvecklade sin rymdfart så koloniserade denna planeten och dess måne samt har städer, rymdhamnar och gruvor på Cyrlupia.

Denlupia är en frodig skogsplanet befolkad av flera Djurgrupper och Vargarna hjälper de andra Djurgrupperna att utveckla teknologi och rymdfart. Denlupia har två månar och en ring av glödande stoft som roterar fort. Staden Xenociucum är enorm stad med över 5 miljarder djurinvånare och syns på långt håll.

Längre ut ligger gruvplanet A!

Här utvinner Vargarna olika metaller och kristaller för sin teknologi.

Gruvplanet B!

Denna planet har supraledande vätskor i sitt inre som pumpas upp för att användas inom Vargarnas rymdfart och rymdindustri. Planeten innehåller också stora mängder högkvalitativt stål, samt titan och guld.

Dessa planeter har stora mängder metaller och andra viktiga ämnen för teknologi och rymdfart.

LaLupiana är en levande planet, befolkad av olika Djurgrupper, mest Vargar.

Dess tvillingplanet är Lupiana som har en stor måne, både planeten och månen är livsuppehållande med ett rikt liv av olika livsformerf, den dominerande arten är vita Vargar som och väldigt mycket teknologi och är en interplanetär civilisation med kolonier på andra planeter.

Lupine Beta är en levande planet med kontinenter och hav, något mindre än jorden. Här bor mest Vargar men andra Djurgrupper också. Bland annat Sergaler och Ödlevarelser. Djuren har tillsammans byggt rymdstäder som cirkulerar runt Lupine Beta.

Mexxium är en stor gasplanet med många ädla gaser och ämnen som används inom teknik och rymdfart. Under gastäcket finns flytande hav av metalliskt väte.

På dess 6 månar är det baser och gruvor.

Ringarna innehåller en del is men också mineraler och kristaller som kan användas inom teknik.

Uptor ligger längre ut och var från början en död stenplanet men har gemensamt av både Vargarna och de andra Djurgrupperna byggts om till en stor militär rymdbas samt dess båda månar + militär rymdinfrastruktur för att skydda Djurcivilisationerna.

I Vargens stjärnbild finns ytterligare en dubbelstjärna.

De båda dubbelstjärnorna som dansar runt varandra har många inre stenplaneter som dock inte är livsuppehållande för den starka strålningen från de intensiva stjärnorna.

De inre småplaneterna innehåller både järn, titan och magnesium samt stora mängder Helium 3.

Längre ut ligger dock de två frodiga och levande planeterna "Fenrir" och "Fenria" som befolkas av Vargcivilisationer.

Fenria har både ett ringsystem av is och kizmerkristaller samt två månar med stora mängder titan och magnesium.

På planeten Dribbian som delvis är fast och delvis en gasplanet driver Vargarna rymdindustri och utvinning av ämnen till sin teknologi och rymdfart.

Vargarna utvinner bland annat strontium, kiselditimer, brom, tungt helium, tungt väte, metalliskt väte, kryptonit, supraledande vätskor, supraledande metaller, guld, platina, sikosiämnen, shiberkristaller, keriumkristaller, flytande kerium, tungt kerium och helium 3 och helium 4.

Dysonsfär och Rymdstad!

Runt en av stjärnorna i Vargens stjärnbild som dock har bara 3 små stenplaneter utan liv, men runt stjärnan har Vargarna byggt en dysonsfär och en högteknologisk rymdstad som förser så väl rymdstaden som Vargarnas och andra Djurcivilsationers rymdskepp med energi.

Vargarnas Rymdfabrik!

En vit intensiv sjärna utan planetsystem som avger mycket energi i närheten har också fått en dysonsfär för att förse så väl Vargisk som andra Djurcivislationers rymdfart med energi.

Denna dysonsfär är bland annat rymdindustri för att ta till vara och raffinera de ämnen som Vargarna hämtar från Dribian, Gruvplaneterna A och B  samt från Mexxium och dess 6 månar.

Stoftskivan runt den yngsta stjärnan!

En ung gul stjärna som ännu inte bildat planetsystem har en stoftskiva rik på kryptoniter som utvinns av Vargarna till att driva deras rymdfart och teknologi. Stoftskivan innehåller väldigt många olika ämnen, en del ämnen som är ännu okända och andra exotiska ämnen som är mycket användbara inom kvantteknik, supraledning, maskhålsteknologi etc. som samlas in och tas till rymdfabriksdysonsfären för raffinering och förädling.


Ladida-Systemet!

Ladida-Systemet består av en konstelation med 4 stjärnor med planeter, varav ett antal är befolkade med Djurcivilisationer.

Den centrala stjärnan är försedd med en dysonsfär och halo-rymdkolonier runt om.

Den har flera levande planeter. Först planeten Saiada som befolkas av pälsdjur som Rävar, Vargar, Tanukis osv. men även populationer av reptilvarelser och ditflyttade Sergaler från Tal och Vilius. Saiada har 3 månar med gruvdrift och utvinning av olika ämnen för teknologi.

Den andra levande planeten Mejada befolkas av många olika civilisationer och har stora högteknologiska städer. Bland annat befolkas den av högtstående Sergalkulturer tillsammans med Kitsunes och Tanukis och många fler Djurgrupper samt mindre grupper av olika okategoriserade livsformer.

Längre ut ligger 4 planeter, den stora är en havsplanet där Djurcivilisationerna bedriver fiske. De tre andra är stenplaneter varav en är täckt med hav där det också bedrivs fiske men även är mindre öar där Djuren byggt städer och hamnar. De andra två nummer 1 och 4 är stenplaneter med stora naturtillgångar där Djuren har gruvdrift och industrier.

Den andra stjärnan är en gul medelstark stjärna som dock inte har några planeter. Här har Djurcivilisationerna gemensamt byggt en enorm Halo-Rymdskoloni runt stjärnan och innanför den en rymdjordbruks-anläggning av flera rymdjordbruks-anläggningar i omloppsbana som en mindre Halo.

Den tredje stjärnan är en stor ljusstark stjärna. Den har tre planeter. Den första Asojmea relativt stor planet som hyser olika livsformer och en rik växtlighet. Asojmea har en måne som är röd då den har stora rikedomar av kerium. Livsformerna är en del okategoriserade grupper av Djurvarelser samt en del pälsdjur som Rävdjur och Kattdjur och några kolonier av Ödlevarelser.

Den andra planeten är Dranton som är en skogsplanet mest befolkad av Rävdjur och Kattdjur men en del ödlevarelser också samt ditflyttade Sergaler som byggt en högteknologiska städer på Dranton och Sergalerna hjälper de andra Djurgrupperna med teknikutveckling och rymdfart.

Den tredje planeten är Asomie som har många fiskrika hav och en högt teknisk utvecklad planet. Den har en befolkning mest av Sergaler men även av andra Djurgrupper, främst Rävdjur och Kattdjur samt grupper av ödlevarelser.

Den 4e stjärnan är en mindre röd stjärna. Den har en planet, Agoipus som befolkas av ödlevarelser och Agoipus har 2 små stenmånar men som är mycket rika på platina, silver och helium 3 som ödlevarelserna utvinner och säljer till andra Djurcivilisationer.

Yale-Systemet!

Yale-Systemet har ett antal planeter med Djurcivilsationer.

Yale-Systemet har också en blå dubbelstjärna.

Planeten Yumbjene befolkas av främst ödlevarelser men även en del pälsdjur. De lever i fred och i harmoni med naturen.

Planeten Tresercian har två månar, en  större och en mindre samt ett tunt asteroidbälte runt planeten. Planten befolkas främst av Kattdjur samt andra Djur. Dessa bedriver gruvverksamhet på asteroiderna och sina månar. De är en rätt tekniskt avancerad civilisation som lever i harmoni med naturen.

Planeten Krayemede befolkas av flera olika Djurgrupper och de är tekniskt mycket avancerade och har byggt rymdstäder runt sin planet och bygger på sina 4 månar. De har också avancerade rymdskepp som kan flyga över större delen av galaxen.

Planeten Umbale är en havs och skogsplanet som befolkas mestadels av pälsdjur, de har ett antal rymdskepp som flyger inom Yale-systemet och de lever i harmoni med varandra och med naturen.

Planeten Regiloza är en röd ökenplanet som Mars ungefär men Rävar, Sergaler, Vargar och Ödlevarelser bedriver gemensam verksamhet på Regiloza och har rymdstäder och rymdbaser i ett konstgjort HALO ringsystem.

Chifreine är en större havsplanet med mycket fisk i sitt globala hav. Här bedriver främst Sergaler men även andra Djurgrupper fiskeverksamhet. Chifreine har två månar som utgör bas för Sergalers och andra Djurgruppers fiskeverksamhet samt logistik och transport av fiskevaror till andra delar av Yale-systemet.

Himbaz är en stor gasplanet med ädla gaser och andra ämnen i sin atmosfär, den har 5 månar som är rika på titan, kisel, aluminium och magnesium - vilka metaller utvinns av olika Djuriska gruvbolag på de 5 månarna.

Ringarna runt Himbaz består mestadels av is och svaveldioxid.


Keitzer-systemet!

Keitzer-systemet har en stark stjärna som kommer lysa i många miljarder år.

Stjärnan avger mycket UV som är bra för växtligheten.

Planeterna runt stjärnan är i 2 grupper om  3 och 3.

Planetgrupp 1!

2 stora planeter med gasig och fast form, innehåller en del värdefulla ämnen. Den tredje mindre planeten är en stenplanet med hav och land och frodiga skogar. Befolkad mestadels av Pälsdjur och Reptildjur i olika former.

Planetgrupp: 2!

3 planeter varav en är en havsplanet med ringar runt, ringar som innehåller is och olika metallstoft.

De 2 andra är en död stenplanet men rik på magnesium och titan samt platina och diamanter.  Samt en gasplanet med mestadels kryptongas och vissa mängder argoongas.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång